Grad Kruševac

  Важећи планови детаљне регулације

  Ел. пошта Штампа
  1. ПДР комплекса мале привреде "Зона Е" у Крушевцу - 2004.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  2. ПДР стамбено-пословног комплекса "Центар 2" у Крушевцу - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  3. ПДР пословног блока уз Улицу Кнеза Милоша у оквиру насеља "Прњавор 2" - 2007.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  4. ПДР Улице Стевана Сремца (Саве Ераковића) у Крушевцу - 2007. год. /ПЛАН НАМЕНЕ1/ /ПЛАН НАМЕНЕ2/ /ТЕКСТ/
  5. ПДР стамбеног насеља Равњак 2А у Крушевцу - 2007.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  6. ПДР улице Цара Лазара са контактним зонама у Крушевцу - 2007.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  7. ПГР (са елементима детаљног плана) индустрије "Плима М" - локација у Кошевима - 2008.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  8. ПДР дела саобраћајнице између насеља Паруновац - Дедина - 2008.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  9. ПДР стамбеног-комплекса Равњак 2 у Крушевцу - 2008.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  10. ПДР "Лазарев Град" у Крушевцу - 2008.год /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  11. Измене ПДР "Лазарев Град" у Крушевцу - 2008.год 
  12. ПДР стамбеног насеља Мало Головоде 1 у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  13. ПДР стамбеног насеља Мало Головоде 2А у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  14. ПДР стамбеног комплекса Равњак 3А у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  15. ПДР стамбеног насеља Мудраковац у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  16. ПДР стамбеног насеља Мало Головоде 2Б у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  17. ПДР стамбеног насеља "Лазарица 4" стамбени блок Б3 у Крушевцу - 2009.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  18. ПДР Блок Ц4 на К.П.БР.5951/1 и 5951/2 КО Крушевац у оквиру детаљног плана "Багдала 3" у Крушевцу - 2011.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  19. ПДР стамбеног насеља Лазарица 5 у Крушевцу - 2009.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  20. ПДР дела блокова А3 и А4 у стамбено пословном комплексу Расадник 1 у Крушевцу (измене дела урбанистичког пројекта блокова А3 и А4 у стамбено пословном комплексу "Расадник 1" у Крушевцу) - 2011.год./КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  21. ПДР стамбеног насеља Равњак 1А у Крушевцу - 2010.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  22. ПДР стамбеног комплекса Равњак 3Б у Крушевцу - 2010.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  23. ПДР стамбеног насеља "Прњавор 2" у Крушевцу - 2010.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  24. ПДР "Ул. Александра Волте" у Крушевцу - 2013.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  25. ПДР проширења новог гробља у Крушевцу - 2011.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  26. ПДР комплекса предузећа Д.П. "Рубин" у Крушевцу - 2003.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
  27. ПДР "Стари аеродром" (Фаза 1) у Крушевцу - 2015.год./КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  28. Измене ПДР-а Колонија - 2018. год. 
  29. ПДР саобраћајнице Јасички пут - ЈКП "Крушевац" расадник - 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  30. ПДР колектор отпадних вода од читлука до споја на колектор "Ц“ и колектора отпадних вода "Ц“ од Јасичког пута до улива у колектор "А" у Крушевцу - 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  31. ПДР индустријска зона Кошеви - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  32. ПДР "Народни универзитет" - 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  33. ПДР стамбеног насеља "Пањевац" - 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  34. ПДР парка "Багдала" - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  35. ПДР Гарског потока и Гарског колектора - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  36. ПДР новог гробља у Мајдеву - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  37. ПДР "Колектор отпадних вода Б" (од ул. Паруновачке до ул. Аеродромске)- 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  38. ПДР "Стари аеродром" (Фаза 3) у Крушевцу - 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  39. ПДР "Трг Костурница" у Крушевцу - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  40. ПДР "Трг Костурница" у Крушевцу - ИЗМЕНА - 2018.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  41. ПДР спортско'рекреативни центар "Расина" у Крушевцу - 2018.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  42. ПДР "Железничка 4" у Крушевцу - 2018.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  43. ПДР регулација реке Расине (од моста у Мудраковцу до профила 1200м узводно) - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  44. ПДР "Источна обилазница" у Крушевцу (од паруновачког моста до улице Кнеза Милоша) - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  45. ПДР линијски - од ТС-3 до Старог аеродрома - у Крушевцу - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  46. ПДР линијски - од КС-1 до КС-3 - у Крушевцу - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  47. ПДР "Бивоље 3" - у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  48. ПДР "Бивоље 4" - у Крушевцу - 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  49. ПДР линијских инфраструктурних објеката (разводни гасовод, мрс и дистрибутивна гасоводна мрежа) од РГГ“ЈУГОИСТОК“ до кућних мерно регулационих сетова слива Рибарске реке /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  50. ПДР Разводни ГАСОВОД слив Рибарске Реке - ИЗМЕНА /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  51. ПДР „ТРГ ФОНТАНА“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  52. Измена ПДР „Трг Костурница – СЕВЕР“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  53. ПДР Центар 3 у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  54. ПДР Центар 4 у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
  55. ПДР индустријске зоне „Ф“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
  56. Измене ПДР стамбеног насеља „РАВЊАК 1Б“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
  57. ПДР План детаљне регулације зона "А" и "Д" у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
  58. ПДР План детаљне регулације „Липовац 1“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
  59. ПДР План детаљне регулације „Железничка 3“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
  60. ПДР Измене плана детаљне регулације „Стари аеродром фаза 1“ у делу подблока А2 у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
  61. ПДР План детаљне регулације „Центар 6“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  62. ПДР План детаљне регулације „Центар 5“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  63. ПДР План детаљне регулације „Цара Лазара - Балшићева“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  64. ПДР „Колонија-Југ“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  65. ПДР ,,Расадник Север'' /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  66. ПДР ,,Страмбено-пословни блок Колонија'' /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  67. пдр ,,Железничка 1 измена Б /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  68. ПДР ''Мудраковац 5'' /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  69. ПДР ''Мудраковац 4'' /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  70. ПДР "Центар 1" /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  71. ПДР "Мудраковац 3" /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  72. ПДР "Стари аеродром фаза 2" /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  73. ПДР "Бивоље 1" /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  74. ПДР Шумице 1 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  75. ПДР Багдала 5 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  76. ПДР зона Х /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  77. ПДР Бивоље 4 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  78. ПДР бИВОЉЕ 2 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  79. Измена ПДР Трг Фонтана /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  80. ПДР Центар 2 Коцка /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  81. Измена ПДР Центар 4 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  82. Измене ПДР Центар 2 подцелине Б5 и Г3 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  83. ПДР Гробље у Треботину /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  84. ПДР гробље у Мудраковцу фаза 2 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  85. ПДР Железничка 2 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  86. ПДР Лазарев град измена блока А /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  87. ПДР Пионирски парк /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  88. ПДР Хајдук Вељкова север /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  89. ПДР Железничка 1 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  90. ПДР Шатор /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
  91. Измене и допуне ПДР Стари аеродром фаза 1 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
   

  naled_bfm

  skgo
  usaid