Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Месне заједнице

  Месне заједнице

  Ел. пошта Штампа
  Ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба грађана на одређеном подручју Града, Скупштина Града може образовати месну заједницу или други облик месне самоуправе, у складу са законом.
  Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Града могу затражити образовање месне заједнице за одредено подручје, под условом да се за то изјасни најмање 5000 бирача. Предлог се подноси у форми народне иницијативе, на начин и по поступку утврђеним законом. Месна заједница по правилу, обухвата подручја са приближно истим бројем становника.
  Месна заједница има својства правног лица у оквиру права и дужности утврђених одлуком Скупштине Града и одлуком о оснивању. Месна заједница има Статут којим се утврђују послови које она врши, органи и поступак њиховог избора, организација и рад органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад месне заједнице.
  Средства за рад месне заједнице обезбедују се у буџету Града и из других извора у складу са законом.

   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid