Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градоначелник

  Градоначелник

  Ел. пошта Штампа
  Градоначелник представља и заступа Град и врши извршну функцију у Граду.
  Градоначелника бира Скупштина града, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
  Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју функцију.
  Кандидата за градоначелника предлаже председник Скупштине.
  Кандидат за градоначелника предлаже кандидата за заменика градоначелника из реда одборника, кога бира Скупштина града на исти начин као градоначелника.
  Градоначелнику и заменику градоначелника избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини града.
  Градоначелник и заменик градоначелника су на сталном раду у Граду.

  Надлежности градоначелника:
  1. представља и заступа Град,
  2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других правних аката Скупштине града,
  3. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града,
  4. наредбодавац је за извршење буџета,
  5. усмерава и усклађује рад Градске управе,
  6. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине,
  7. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Града.

   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid