Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градска управа

  Градска управа

  Ел. пошта Штампа

  Градска управа:

  1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина града, градоначелник и градско веће;
  2. извршава одлуке и друге акте скупштине града, градоначелника и Градског већа;
  3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града;
  4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине града;
  5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду;
  6. обавља стручне и друге послове које утврди скупштина града, градоначелник и Градско веће.

  Градска управа одрганизована је као јединствен орган.
  Радом Градске управе руководи начелник Градске управе.
  Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и српечености да обавља своју дужност.

  Начелник Градске управе у оквиру својих прва и дужности:

  • координира рад Градске управе
  • стара се о обезбеђивању потребих услова за рад
  • доноси акт о унутрашњем урећењу и систематизацији Градске управе уз сагласност Градског већа
  • подноси Скупштини и Градсков већу Извештај о раду Градске управе
  • решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица Градске управе
  • распоређује руководиоце организационих јединица у Градској управи
  • врши и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.
  Радом Одељења руководи начелник Одељења. Руководиоце у Градској управи распоређује начелник Градске управе из реда запослених.
   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid