Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Градско веће

  Градско веће

  Ел. пошта Штампа
  Градско веће чине градоначелник, заменик градоначелника, као и чланови градског већа, које бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.


  Градско веће:

  1. предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
  2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
  3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
  4. врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града;
  5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
  6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
  7. поставља и разрешава начелника Градске управе и заменика начелника
  8. доноси Пословник о свом раду на предлог градоначелника
  9. утврђује критеријуме и мерила за одређивање висине зарада и осталих примања запослених и постављених лица у Градској управи и другим службама и остваривање других права и обавеза уколико нису егулисана законом и колективним уговором;
  10. уређује услове и начин коришћења превозних средстава и одлучује о њиховом отуђењу;
  11. даје сагласност на цене комуналних услуга;
  12. даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места јавних предузећа;
  13. даје сагласност на инвестиционе одлуке и друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса за које није одређено на сагласност даје Скупштина;
  14. даје сагласност на финансијске планове Месних заједница;
  15. разматра извештаје о раду јавних предузећа чији је оснивач Град;
  16. обавља и друге послове утврђене Статутом и одлукама Скупштине.

   

  Чланови Градског већа

   
  rabpk
  cemr

  naled_bfm

  skgo
  usaid