Grad Kruševac

  Ви сте овде: Насловна Локална самоуправа Органи Заштитник права пацијената

  Заштитник права пацијената

  Ел. пошта Штампа

  Скупштине града Крушевца, на седници одржаној дана   29.11.2013.године,   донела је Одлуку о организовању Саветника за заштиту права пацијената ("Сл.лист града Крушевца" 10/13). 

  Саветник пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената и врши друге послове утврђене Законом.

  Пацијент, односно његов законски заступник, приговор може поднети саветнику за заштиту права пацијената писмено или усмено на записник. По приговору саветник пацијента одмах,  а најкасније у року од 5 радних дана од дана подношења приговора, утврђује све битне околности  и чињенице у вези  са наводима изнетим у приговору.

  Након утврђивања свих релевантих чињеница и околности саветник пацијената сачињава извештај који одмах, а најкасније у року од 3 радна дана, доставља подносиоцу приговора, руководиоцу организационе једнице и директору здравствене установе, односно оснивачу приватне праксе.

  Подносилац приговора који је незадовољан извештајем саветника може се у складу са законом обратити савету за здравље, здравственој инспекцији, односно надлежном органу организације здравственог осигурања, код које је пацијент здравствено осигуран.

  Чланом 40. став 3. Закона о правима пацијената   ("Сл. гласник РС" бр. 45/13) прописано је да здравствена установа, приватна пракса и правна лица која обављају одређене послове из здравствене делатности су дужни да на видном месту истакну, име и презиме, радно време саветника пацијената, као и адресу и број телефона на који се пацијент може обратити ради заштите својих права.

  У складу  са чланом 8. Одлуке о организовању Саветника за заштиту права пацијената Градско веће града Крушевца,  на седници одржаној дана  13. децембра 2013.године  донело је  Решење  о одређивању Јелене Ивановић, дипл. правника  из Крушевцаза саветника за заштиту права пацијената града Крушевца, са седиштем у згради  Суда у Крушевцу, пети спрат.

  Радно време саветника за заштиту права пацијената је од 8:00 до 16:00 часова, са паузом од 10:00 до 10:30.

   

  Контакт телефон: 037/421-144

   

  naled_bfm

  skgo
  usaid